Toekomstvisie - asvbrouwershaven.nl

Ga naar de inhoud

Toekomstvisie

  
A.S.V. Brouwershaven
Opgericht 28 mei 1928
Voorwoord;

Brouwershaven ( Zeeuws: Brouwesaeven of kortweg Brouw ) is een Nederlandse stad op het voormalige eiland Schouwen en maakt deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland.  
Brouwershaven ligt direct aan het Grevelingenmeer en geniet grote bekendheid bij watersporters. Via het Grevelingenmeer varen jachten binnen door de nieuwe jachthaven naar de gezellige oude haven die doorloopt  tot in het centrum.
Het voorzieningenniveau is goed te noemen. De aanwezigheid van een supermarkt en bakker geven de mogelijkheid om de dagelijkse boodschappen in  de woonplaats  te doen. Verder zijn er diverse andere winkels, een kapsalon, diverse restaurants en leuke cafés.
Vanuit Brouwershaven is Zierikzee in tien minuten met de auto te bereiken. Rotterdam en Antwerpen zijn binnen een uur aan te rijden. Kortom een fantastische plek om te leven.
Op 2 januari 2016 had Brouwershaven 1352 inwoners. Het gebied binnen de oude verdedigingswerken is sinds 1973 een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.


Inleiding

ASV Brouwershaven behoort tot één van de oudste amateurvoetbalverenigingen van Schouwen-Duiveland. Ruim 8 jaar geleden, in 2008, werd het 80-jarig bestaan gevierd. Met een dergelijke historie en met een bestand van zo’n 120 leden, waarvan om en nabij de 35 vrijwilligers, mag ASV Brouwershaven zich met een gerust hart een kleine maar stabiele en vitale vereniging noemen.
De afgelopen jaren heeft het bestuur zich ingespannen om enkele basale aspecten van de vereniging op orde te krijgen. De structuur van de vereniging is stevig neergezet en vrijwel alle vacatures zijn ingevuld.
Voor het hoofdbestuur en de jeugdcommissie geldt niet dat het handhaven van deze situatie de doelstelling is. Op vrijwel alle onderdelen van de vereniging ligt de ambitie om het nog beter te doen, om daarmee de vereniging als geheel naar een nog hoger niveau te tillen.
Om een dergelijk proces te stroomlijnen hebben we een toekomstvisie die op dit moment over meer aspecten moet gaan dan de kwaliteit en ambitie van een voetbalvereniging als voetbalvereniging. We zijn ons er zeer van bewust dat een vereniging tegenwoordig veel meer kan betekenen voor de samenleving waar zij deel van uitmaakt.
We hebben ervoor gekozen om een actuele toekomstvisie op te stellen langs twee lijnen, die elkaar ergens ontmoeten. De eerste lijn betreft de voetbalvereniging als zodanig. De tweede lijn gaat over de externe kant van de club, de voetbalvereniging als maatschappelijk partner.

Statistieken van Brouwershaven

Kern Brouwershaven.                    
 • Inwoners: Aantal 1352, Leeftijd 0-15: 13%, Leeftijd 15-25: 9%, Leeftijd 25-45: 24%, Leeftijd 45-65: 31% en Leeftijd 65 plus: 23%.
 • Gezinssamenstelling: aantal huishoudens 705, Alleenstaand: 34%, Gezin met kinderen: 27% en Gezin zonder kinderen: 39%.
 • Kinderopvang en onderwijs: Peuterspeelzaal: Ja, Kinderopvang: Ja, Openbaar basisonderwijs: Ja en Middelbaar onderwijs:  op 15 min.
 • Zorg: Huisarts: Ja, Tandarts: Ja, Fysiotherapeut: Ja, Ziekenhuis: op 25 min en Seniorenwoningen: Ja.
 • Sport en cultuur: Sportcomplex: Ja (2), Sportverenigingen: Ja, Sporthal: op 15 min,  Zwembad: op 15 min en Dorpshuis: Ja.
 • Voorzieningen: Winkels: Ja, Kapsalon: Ja, Bank: op 15 min, Postagentschap: Ja, Geldautomaat: Ja, Restaurants: Ja, Snackbar: Ja, Cafe: Ja, Kerk: Ja, Haven: Ja en Openbaar vervoer: Ja.
 • Verenigingen en stichtingen: Voetbal, tennis, handboog schieten, drumband, majorettes, scouting, ouderen gym, Oranje comité, st. Brouwse dag, watersport en ondernemers vereniging.
De voetbalvereniging als sportorganisatie

Voetbalspel en sportplezier staat bij onze leden voorop. Daarmee is ook de aantrekkingskracht vergroot. De leden van onze vereniging komen uit de regio rondom Brouwershaven.
Traditioneel ontleent een amateurvoetbalvereniging zijn bestaansrecht aan het creëren van mogelijkheden voor mensen om actief of passief met het voetbalspelletje bezig te zijn. Van oudsher waren verenigingen sterk gebonden aan een eigen wijk of andersom, de wijk waar je woonde bepaalde bij welke vereniging je ging voetballen. In een dergelijke situatie is het niet vreemd dat een vereniging sterk aanbod gericht is en niet geprikkeld wordt om kwaliteit te leveren. Je hoeft immers niet te concurreren. Hoe anders ziet dat er tegenwoordig uit. De burger/de consument is kritischer en wil meer waar voor zijn geld. Het aanbod aan (sport)activiteiten is groter. Men leeft in een grotere sociale omgeving en heeft daardoor ook veel meer keus.
Apart zullen we de ambitie van de vereniging beschrijven als amateurvoetbalvereniging in de meest brede zin, zowel prestatief, recreatief als passief. Het zal nauw aansluiten bij de visie zoals die wij hier al jaren met elkaar voeren.
De voetbalvereniging als maatschappelijk partner

Dit betekent dat een voetbalvereniging veel meer vraaggericht moet opereren. Waar liggen de behoeften en wat kan de rol van een vereniging daarin zijn. Vanuit zo’n houding kijken we niet alleen wat we moeten doen als voetbalorganisatie, maar ook naar andere aspecten. We zullen een ondernemende vereniging moeten worden.
Wat kunnen we doen in het kader van bewegen voor ouderen? Welke betekenis kunnen we hebben voor de jeugd in de strijd tegen obesitas? Welke kansen kunnen we bieden aan mensen voor een zinvolle invulling van hun vrije tijd? Kunnen we mensen uit hun isolement halen? Wat kunnen we doen aan verbetering van de leefomgeving en het veilig maken daarvan? Zo maar wat vragen waar we als ASV Brouwershaven een antwoord op moeten formuleren.
De gemeente ziet het als haar taak om aandacht te besteden aan sportverenigingen als een belangrijke partner voor de uitvoering van sport- en beweegbeleid. Deze verenigingen moeten gefaciliteerd worden om deze rol te kunnen vervullen. Gelet op de trends en ontwikkelingen lijkt het onontkoombaar dat er wordt geïnvesteerd in vitale verenigingen die toekomstbestendig zijn. Schaalvergroting en krachtenbundeling zijn hierbij speerpunten. De verenigingen zullen zich hiervoor moeten omvormen tot een sportieve onderneming.
Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen

Zeeland is een van de provincies in Nederland die te maken hebben met bevolkingskrimp. Dit verschijnsel wordt met name veroorzaakt doordat te weinig kinderen worden geboren. De terugloop van het aantal jongeren, ook wel ontgroening genoemd, heeft vanzelfsprekend gevolgen voor een voetbalvereniging. Van oudsher is voetbal, zeker veldvoetbal, een sport voor jeugdigen en jongvolwassenen. Als die vijver wat opdroogt zal de voetbalvereniging dat ongetwijfeld merken.
Tegenover de ontgroening zien we een sterke mate van vergrijzing. Zoals gezegd richt een voetbalvereniging zich niet sterk op die doelgroep. Een gevolg van met name de bevolkingskrimp is dat het aantal gebruikers van voorzieningen afneemt. Dat kan ertoe leiden dat het draagvlak in financieel-economische zin afneemt, waardoor niet alle voorzieningen meer overeind gehouden kunnen worden.
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft zich over deze materie gebogen en heeft besloten tot opschaling van voorzieningen, waarbij het kwaliteitsaspect leidend is, multifunctionaliteit wordt nagestreefd en bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is.
Deze ontwikkelingen vragen om een actieve vraaggerichte houding van de vereniging. De concurrentie om de jeugdige sporter neemt toe. De groter wordende groep van ouderen vormt een kans, maar vraagt om een ander aanbod.
Kadernota  “Overstag”
strategische ligging Brouwershaven

Zierikzee wordt als centrale kern gezien in het rapport “overstag” waarbij het oosten ( Bruinisse ) en het westen ( Burgh Haamstede ) benoemd worden als satelliet locaties en blijft in eerste instantie het noorden onbesproken. De kern Brouwershaven ligt ten noorden van het eiland en is daarmee strategisch gezien een mogelijke 3e satelliet locatie ten opzichte van Zierikzee en de komende ontwikkelingen aan het Grevelingenmeer, waarbij deze noordelijke locatie een essentiële ankerplaats voor vele toeristen en de ontwikkeling van deze kern zal zijn.
Van de inwoners van 18 jaar en ouder in Schouwen-Duiveland heeft 85% altijd de beschikking over een auto en is dus volledig automobiel. Dat betekent dat voor deze inwoners alle voorzieningen op het eiland binnen een half uur te bereiken zijn. Voor de 12% die niet over een auto beschikt kost het bereiken van een voorziening meer tijd.    

Zo kost het bezoeken van een centrumvoorziening in Zierikzee voor een fietsende inwoners uit Burgh-Haamstede bijna een uur, vanuit Bruinisse heeft iemand daar drie kwartier voor nodig en vanuit Brouwershaven 38 minuten (zonder trapondersteuning).
Net als in elke andere plattelandsgemeente is de bereikbaarheid van de dorpen en de voorzieningen op Schouwen-Duiveland met het openbaarvervoer niet optimaal. Buurtbus en beltaxi zijn diensten die worden aangeboden in aansluiting op de reguliere dienstregelingen.
Individualisering

De individualisering in de samenleving uit zich onder andere doordat mensen meer dan vroeger kiezen voor individuele sporten, zoals fitness. Het voordeel van individuele sporten is dat men die kan beoefenen wanneer dat je uitkomt. Dat is wel zo handig in de tegenwoordige 24 uurseconomie.
Daarnaast kiezen jongeren ervoor om een centje bij te verdienen en dat gebeurt vaak op tijden (avonduren/weekenden) dat sporten in groepsverband plaatsvindt. Verder hebben sociale contacten een wat vluchtiger karakter. Dus ook de binding met een vereniging is niet meer vanzelfsprekend.
Gewijzigde dagindeling

In tegenstelling tot vroeger werken vaak beide ouders. Bovendien is werken niet alleen maar gekoppeld aan een negen tot vijf indeling. Dat betekent dat rondom het gezinsleven nogal het een ander geregeld moet worden. Dat leidt er ook toe dat de momenten waarop er qua tijd ruimte is om te sporten varieert. Niet meer uitsluitend in de avonduren en in het weekend, maar ook overdag. Het sportief centrum zal daarom meerdere dagen beschikbaar moeten zijn.
De uitdaging

De geschetste veranderingen stellen eisen aan de bestaande vereniging en de accommodaties. Een flexibele houding met een doelgroepgerichte benadering, inspelend op behoeften en wensen, maar ook op het verminderen van risico’s, zoals dreigende uitval van jeugdigen. Het gaat daarbij steeds om vragen als: ‘Wat boeit mensen?’, ‘Wat bindt mensen?’, ‘Waar zit de gemeenschappelijkheid (per doelgroep)?’, ‘Hoe overbruggen we verschillen tussen doelgroepen, bijv. intergenerationeel?’.
Een stevig antwoord op deze vragen noodzaakt tot het creëren van professionele verenigingen, het organiseren van een groter en meer flexibel aanbod en het aanleggen van multifunctionele accommodaties in een open omgeving. Deze uitdaging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, in dit verband in het bijzonder sportverenigingen.
Multifunctioneel sportieve vereniging

De vereniging krijgt een multifunctioneel karakter. De verschillende functies zoals sport, recreatie, zorg en welzijn voor jong en oud krijgen er een plek. Juist door deze functies bij elkaar te brengen ontstaat er een samenhangend effect.
Sport

ASV Brouwershaven beschikt op dit moment over 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. In kwantitatief opzicht is dat voldoende. Het probleem waar de voetvalvereniging echter mee te kampen heeft is kwalitatief van aard. Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat de velden snel worden afgekeurd en niet mogen worden gebruikt.
Het gebruik van de gymzaal bij de school voor onze jongste groep voetballende mini F-jes en de wekelijkse avond van de oudere gymleden geeft ook hun de mogelijkheid om gezamenlijk te kunnen bewegen en sporten op eigen wijze en in een sociale en veilige omgeving binnen.
Onderwijs

Basis school ‘De Schoener’ in Brouwershaven zou met zijn leerlingen veel meer gebruik kunnen maken van het sportcomplex. Nu gebruiken zij het kerkveldje bij school waar huisdieren worden uitgelaten en de eigenaren de ontlasting niet opruimen. Daarnaast bied het sportcomplex ook de faciliteiten voor hygiëne om na het sporten te kunnen douchen en niet direct na het sporten bezweet weer in de klas plaats te nemen.
De school maakt reeds gebruik van het sportcomplex in samenwerking met ASV jeugdtrainers om te oefenen voor het schoolvoetbaltoernooi dat elk jaar in april op Schouwen-Duiveland gehouden wordt.
Het gebruik van het sportcomplex kan toenemen, omdat buiten sporten (vrijwel) altijd mogelijk is en de mogelijkheden voor binnensport in de kleine gymzaal voor grotere groepen beperkt zijn. Het belang van bewegingsonderwijs neemt toe. Een goede samenwerking met de sportvereniging zal de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen behoorlijk vergroten.
Verder nemen de mogelijkheden toe om vanuit het onderwijs maatschappelijke stages en leerwerkplekken in te vullen.
Bedrijfsleven

Sport wordt vaak in verband gebracht met jeugd en in toenemende mate ook met ouderen. Een belangrijke doelgroep voor onze sportvereniging zijn de mensen die actief zijn in het bedrijfsleven en die onze sportvereniging een warm hart toedragen door middel van sponsoring met reclameborden, sporttassen, trainingspakken en ook complete sporttenues als reclameodeleinden voor hun eigen bedrijf en daarmee maatschappelijk iets bijdragen aan de leefomgeving van Brouwershaven
Welzijn en zorg

De sterke vergrijzing die we in onze samenleving zien in combinatie met de groeiende behoefte van ouderen om op hoge leeftijd actief te blijven doet de vraag naar sport- en welzijnsvoorzieningen toenemen. De sportvereniging kan met een aandeel door middel van ouderengymnastiek aan die vraag voldoen.
Het is daarmee ook een ontmoetingsplek voor ouderen en zorgt ervoor dat deze doelgroep ook hierin sociaal de weg kunnen vinden. Van daaruit is het eenvoudiger om de ouderen warm te maken om actief aan de slag te gaan.
Recreatie

Een recreatieve zone maakt de sportieve omgeving helemaal compleet. Een speeltuin voor de jongeren, een (verplaatsbare) skatebaan voor de wat oudere jeugd en voor de ouderen denken we aan jeu-de boules- en beugelbanen.
Het betrekken van vakantieparken uit de omgeving in de zomerstop van de voetbal zal het sportpark doen opleven, omdat met de beschikbare ruimte vele activiteiten kunnen worden ondernomen door animatie teams van deze vakantieparken.
Conclusie

Zoals de titel toekomstvisie al aangeeft is dit document vooral verkennend van aard en bedoeld om de discussie over onze sportvereniging te behouden en in de komende tijd te ontwikkelen naar een sportcomplex dat een sociale en maatschappelijke functie zal krijgen in samenwerking met lokale verenigingen, ondernemers en niet te vergeten alle  inwoners van Brouwershaven.  
Nadrukkelijk vragen we van de lokale overheid om hierin mee te denken en mee te doen, ook in financiële zin.
We willen de discussie graag verder voeren met de verantwoordelijke wethouder, de raadsfracties en natuurlijk onze maatschappelijke partners.
Intern gaat ASV Brouwershaven verder met de discussie over de ambities als voetbalvereniging.
Bronvermelding

 • KNVB toekomstvisie amateurverenigingen Nederland.
 • Wikipedia.
 • Ons Woon eiland statistieken Brouwershaven.
 • Wereld regio nieuwsblad en media.
 • Structuur Voetbalvisie diverse amateurverenigingen.
 • Kadernota “Overstag” Gemeente Schouwen-Duiveland.
Inschrijving K.v.K:  22021653
KNVB-nummer:  BBJL83C
Terug naar de inhoud